Práca na sebe prináša vnútorný pokoj
a lepšie fungovanie vo vzťahoch

Život nie je jednoduchý najmä pre ľudí, ktorí majú priveľa negatívnych skúseností. Tie často pochádzajú z detstva, kedy sme boli bezbranní. Následky traumatických udalostí sú vpísané nielen v mysliach, ale v celom tele človeka a premietajú sa aj do jeho vzťahov.

„Reštrukturalizácia vlastného života sa oplatí, veď ide o rozvinutie vlastného pravého jadra – aby sme zostali verní sami sebe a stali sa takými, akými naozaj sme.“

Kto som

Volám sa Gabriela Križanová,
problematike duševného zdravia sa venujem od roku 2010.

Mám certifikátom ukončený dlhodobý výcvik v gestalt psychoterapii. V roku 2021 som v Prahe ukončila prvý akreditovaný výcvik psychotraumatológie EMDR. V decembri 2023 som získala certifikát EMDR Europe a som akreditovaná v EMDR ako Practitioner. Som zapísaná v zozname EMDR terapeutov SR aj ČR. Vyštudovala som sociálnu prácu a sociálnu pedagogiku. Absolvovala som množstvo supervíznych workshopov,  workshopov zameraných na prácu s telom a traumou a základný stupeň v katatýmne imaginatívnej psychoterapii. V minulosti som pracovala ako sociálna pracovníčka s rôznymi cieľovými skupinami – sociálne vylúčené komunity, ľudia so zdravotným znevýhodnením a pod. Ešte predtým som pracovala s deťmi s poruchou autistického spektra pod vedením Mgr. Daniely Jánošíkovej PhD. 

Som vydatá, mám dve deti a žijem pri Bratislave.

Vo svojej praxi sa zameriavam na individuálnu prácu s klientom, ktorá je pre mňa logickým vyústením mojej profesijnej orientácie, ale aj mojou veľkou láskou.

Psychotraumatológia, teda práca s traumatickými skúsenosťami mi dáva zmysel a posúva mojich klientov k želanej zmene.

Mojou úlohou je sprevádzať človeka jeho temným lesom, ako povedala jedna moja klientka.

Práca na sebe vyžaduje úprimnosť a odvahu, vnútorná bolesť tak môže pomôcť človeku nájsť lepší spôsob fungovania – šťastnejší pre seba aj svojich blízkych.

Počas osobných stretnutí sa snažím klienta priviesť k sebapoznaniu. Spolu prichádzame na to, čo je pre neho dôležité a čo by chcel/potreboval zmeniť a ako s tým celým môže pracovať.

Verím v silu terapeutického stretnutia „spojenectva“ terapeuta a klienta. Na základe dôvery sa môže človek v bezpečnom prostredí „popasovať“ so svojim strachom, úzkosťou, panikou, traumou, alebo vzťahovými problémami. Tiež môže získať dôležitý náhľad pre svoj život a vzťahy, ktoré tvorí. Môže viac porozumieť sebe, aj svojmu okoliu.

Moje skúsenosti zahŕňajú prácu s dospelými, opieram sa o poznatky vzťahovej väzby.

Odborné poradenstvo u mňa  vyhľadávajú ľudia, ktorí prechádzajú náročným životným obdobím, alebo majú traumatickú skúsenosť.

Vo svojej praxi rada poskytujem podporu ženám, ktoré si prechádzajú „problematickým“ materstvom, alebo zažili niečo traumatizujúce. V minulosti som pracovala aj s deťmi, momentálne túto prácu robím ojedinele a vždy len s aktívnou participáciou rodičov dieťaťa.

Za najvhodnejší spôsob terapie považujem osobné stretnutie. V prípade nutnosti, som však klientom k dispozícii aj online.

Ďakujem gestalt komunite za výborný základ pre moju prax. S úctou spomínam na Jaya Levina (Florida) a jeho supervízne workshopy. Najviac ma ovplyvnila MUDr. Janka Vránová, psychiatrička a psychoterapeutka.

Ďakujem múdrosti mojich učiteliek z Českého inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR, ako aj Slovenskému inštitútu, špeciálne Mgr. Hanke Vojtovej a Mgr. Kataríne Kárász. Pracujem pod supervíziou Mgr. Eriky Bílikovej, ktorá integruje EMDR a gestalt prístup.

Služby

INDIVIDUÁLNA PRÁCA NA SEBE

Dlhodobá sebaskúsenostná práca, zahŕňa pravidelné sedenia, spravidla 2x do mesiaca. V tejto časti práce je veľmi dôležitý aj čas, ktorý je medzi jednotlivými sedeniami. Vtedy môže človek nadobudnuté uvedomenia realizovať vo svojom živote a následne opäť „objavovať“ seba počas našej spoločnej práce, ktorá je akoby modelovým prostredím.

Pri priveľmi zaťažujúcich obsahoch alebo ochote klienta pracovať intenzívne, sa stretávame 1x týždenne.

Pre niektorých klientov, ktorí napr. odišli do zahraničia, kontakt neprerušujem a pracujeme online. Tiež v pandemickej situácii sa dá práca presunúť do online priestoru.

SMÚTKOVÁ PRÁCA

Pri strate blízkeho, alebo dieťaťa, aj pri zamlčaných, či spontánnych potratoch – ide o spracovanie a „odsmútenie“ straty. Ide o dlhodobý proces, závisí od rozsahu prežitej traumy. Ponúkam klientom bezpečný priestor, v ktorom môžu byť s akoukoľvek emóciou s časom, ktorý potrebujú na prežívanie straty.

JEDNORAZOVÁ, ALEBO OPAKOVANÁ PORADENSKÁ KONZULTÁCIA

Slúži na zorientovanie sa v tom, čo človeka trápi, prípadné nasmerovanie na iného odborníka. Alebo poskytnutie krátkodobej krízovej intervencie a poradenstva.

Čo môžete očakávať?

Práca na sebe je svojim spôsobom dobrodružstvo. Ide o objavovanie seba samého, svojich zdrojov tak, aby človek získal nádej a silu riešiť svoje problémy. Vyžaduje si však úprimnosť k sebe, tiež odvahu prekonávať svoj strach a pozrieť sa aj na svoje tienisté stránky. Vyžaduje si tiež – dotknúť sa svojej bolesti na miestach, kedy sme boli najviac bezmocní. Niektoré rany si človek nesie roky a z toho sa vytvorí aj určitý spôsob vzťahovania sa a konania. Je preto dôležité si uvedomiť, že potrvá aj určitý čas, ktorý je nevyhnutný na postupné spracovávanie týchto udalostí. Neponúkam teda rýchle návody a vyriešenie problémov na počkanie.

Človek potrebuje druhého, nie vždy si s nečakanými životnými situáciami dokážeme poradiť sami. Alebo sa nám v živote opakujú podobné situácie a nevieme ako z toho von. V takých chvíľach som tu pre vás, v priestore, v ktorom sa môžete cítiť prijatá/ý a v bezpečí.  Za svoju prvoradú úlohu pri terapii považujem pozorne načúvať a ponúknuť vám svoje odborné skúsenosti.

Môžete ma kontaktovať, ak Vás trápi

 • symptomatológia traumatickej skúsenosti
 • strata zmyslu života
 • depresie, úzkosti
 • vzťahové problémy
 • obdobie rozchodu, rozvodu alebo strata blízkeho
 • pri potrate, strate dieťaťa, strate blízkeho človeka
 • ťažké životné situácie
 • impulzívne správanie
 • panické a úzkostné poruchy, strach a fóbie
 • psychosomatické ťažkosti
 • problémy v komunikácii
 • problémy s rozhodovaním sa
 • nízke sebavedomie

V prípade iných ťažkostí, ak Vám nebudem vedieť pomôcť, odporučím Vám vhodného odborníka, prípadne lekára.

Čo je Gestalt terapia

Gestalt terapia vznikla spojením rôznych filozofických smerov a vedných odborov.

Hovoríme o nej aj ako o forme osobnostného rastu, ktorá vám pomôže objaviť seba samého cez vnímanie toho, čo sa deje „tu a teraz“ pri uvedomovaní si vlastného tela, svojich pocitov, myšlienok a potrieb.

Stáva sa nám často, že si niečo myslíme a nekorešponduje to s tým, čo pri tom cítime. Gestalt terapia napomáha zorientovať sa vo svojich vlastných pocitoch a potrebách. Umožňuje človeku pochopiť to, ako si napr. bráni realizovať sa, lebo v pozadí problému má napr. vetu „nie si dosť dobrý“.  Ako sa vyhýba kontaktom s ľuďmi, alebo aj samému sebe vo vnímaní svojich potrieb a pod. Tých variácií je toľko, koľko je ľudí a ich jedinečných svetov.

Každý dobrý terapeut chce svojmu klientovi dopriať pocit slobody, kedy sa človek môže cítiť prijatý taký aký je. Kde môže zažiť bezpečie, kedy môže objavovať svoje „ja“ v empatickom porozumení.

Prečo Gestalt terapia?

Pretože jej najväčším benefitom je uvedomenie si vašich vlastných myšlienok a pocitov. Počas individuálnych sedení si môžete vyskúšať, aké to je byť v kontakte sám so sebou. Môžete prísť na to: „Čo práve teraz vo svojom živote potrebujem?“ Môže to byť opätovné nájdenie zmyslu života alebo získanie odvahy na zmenu. Zároveň je gestalt terapia vzácnym umením byť „tu a teraz“, všímavý k sebe, k tomu, čo sa aktuálne vynára. Byť pozorný voči svojmu telu, jeho prejavom a jeho potrebám a tiež prirodzeným ozdravným mechanizmom.

Gestalt terapia a dobrý terapeut, ktorý vás ňou sprevádza, vám má priniesť možnosť vyriešiť Váš problém vo Váš prospech. Napríklad v podobe chýbajúcej slobody, pokoja v duši, či vyššom sebavedomí.

Pri traumatických zážitkoch používam špeciálny EMDR prístup. Tiež sa v práci opieram o konštelačné prvky, pracujem s imagináciami, arteterapioou, formou experimentu v terapii.

Fritz  Perls (zakladateľ gestalt psychoterapie) zhrnul svoju teóriu takto:

Robím svoju vec a vy robíte svoju. Nie som tu na svete preto, aby som žil podľa vašich očakávaní, a vy tiež nie preto, aby ste žili podľa mojich. Vy ste vy a ja som ja.

Čo je EMDR terapia

(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Je to špeciálny postup zameraný na zvládnutie traumatických zážitkov a ťažkostí, ktoré človeka v tej súvislosti negatívne sprevádzajú. V r. 1984 Dr. Francine Shapiro PhD., psychologička a výskumníčka objavila, že rýchlymi pohybmi očí môže zmierniť svoje náročné obdobie, ktoré prežívala pri onkologickom ochorení. Neskôr tento prístup spopularizovala v celom svete. A teraz EMDR pomáha ľuďom aj v extrémne náročných situáciách ako sú prírodné katastrofy, sexuálne násilie, vojnové zážitky, ale aj autonehody a pod. EMDR je účinný nástroj práce s Posttraumatickou stresovou poruchou, pomáha ľuďom zvládať negatívne symptómy ako je nespavosť, sociálne fóbie, panické ataky, neustále opakujúce sa predstavy o tom, čo sa udialo, nepokoj, hanba, tréma a iné.

EMDR je tiež nástroj, ktorý je viac štruktúrovaný, i keď ponecháva dostatočný priestor klientovi pri procese spracovávania náročných udalostí. Deje sa tak prostredníctvom asociácií k danej téme, počas ktorej terapeut vykonáva bilaterálnu stimuláciu a to buď prostredníctvom vizuálneho, sluchového, alebo dotykového podnetu. Takto umožňuje klientovi zintegrovať traumatickú (izolovanú) spomienku tak, aby neprinášala náročné emočné obsahy, ale aby bola len „obyčajnou“ spomienkou.

Na tomto mieste by som tiež rada upozornila, že traumu čas nelieči, je neustále živá, akoby sa udiala pred chvíľou, i keď odvtedy ubehlo niekoľko desaťročí.

Traumu preto treba spracovať spôsobom, ktorý je na to špeciálne určený.

EMDR využíva prirodzenú samoliečiacu schopnosť nervovej sústavy a umožňuje súčasné liečenie psychických i telesných zranení. Úlohou EMDR terapie je pomôcť odstraňovať prekážky, ktoré bránia spontánnemu zotaveniu. Vďaka tomu môže byť liečba pomocou EMDR pomerne rýchla. Množstvo sedení potrebných pre liečbu sa však môže výrazne líšiť v závislosti od závažnosti traumatizácie a kondície a zdrojov každého človeka.

 

Zdroj: voľne podľa EMDR Europe

Kontakt

Otázka, ako si nájsť dobrého terapeuta dnes už, našťastie, nie je tabu. Rozhodli ste sa riešiť svoje problémy formou terapie? Spojte sa so mnou prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Štandardná frekvencia sedení je 2x do mesiaca. Každá individuálna konzultácia trvá 60 minút.

Pri prvom kontakte získate informácie o výške platby a voľných termínoch.

Mgr. Gabriela Križanová

terapeut

Kde ma nájdete

Grösslingová ulica č. 4,
811 09 Bratislava

6. poschodie, kancelária č. 614

Parkovanie:

 • OC EUROVEA – zadarmo prvé 3 hodiny
 • Tesco MY na Kamennom námestí – platené parkovisko
 • parkovanie v priľahlých uličkách v okolí Grösslingovej ulice (pri Modrom kostolíku)
Telo – myseľ – emócie
Spoznajte terapiu zážitku a dosiahnite pocit vnútornej spokojnosti.
Každý problém má svoje riešenie
Pomocou série individuálnych rozhovorov vám pomôžem zvládnuť náročné životné situácie.
Nemusíte v tom byť sami
Ponúkam vám svoje dlhoročné skúsenosti, odbornosť a empatiu.
Sila sebapoznania s terapiou Gestalt
Vyhľadanie odborníka je prvým krokom k vyriešeniu vašich ťažkostí.
Objavenie vlastnej hodnoty je kľúčom k spokojnému životu
Odvážte sa vykročiť za tým, kto skutočne ste pomocou Gestalt a EMDR terapie.
Riešenie Vašich problémov máte na dosah
Stačí nájsť toho správneho terapeuta a požiadať o pomoc.
„Len človek, ktorý verí sám sebe, môže dôverovať iným” – Erich Fromm
Objavte stratenú sebaistotu a vlastnú hodnotu pomocou terapie Gestalt.
„Vtedy keď už nedokážeme zmeniť situáciu, stojíme pred výzvou zmeniť sami seba.“ – Viktor Frankl
Pri snahe o akúkoľvek životnú zmenu treba začať od seba. Ako to dosiahnuť, vám priblížim prostredníctvom rôznych techník terapie Gestalt a EMDR terapie.
„Poznať samého seba je začiatkom všetkej múdrosti.“ – Aristoteles
Sebapoznanie je základným predpokladom pre pochopenie sveta a vzťahov, ktoré pestujeme.
Previous slide
Next slide

Pre naplnenú kapacitu, nepríjímám nových klientov.